1. Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzędzie?
pierwszy raz
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
raz na kilka lat


     2. W jakiej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego załatwiał/a Pan/Pani sprawę?
dodatki mieszkaniowe i przydział lokali
dowody osobiste
drogownictwo
ewidencja działalności gospodarczej
ewidencja ludności
gospodarka nieruchomościami
informacja publiczna i promocja
kasa
ochrona środowiska
oświata
planowanie przestrzenne
profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
sekretariat
straż miejska
Urząd stanu Cywilnego
windykacja należności
wymiar podatków
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zieleń miejska


     3. Czego dotyczyła Pana/Pani sprawa?
wydania decyzji, zaświadczenia lub innego dokumentu
świadczenia socjalnego (stypendia, dodatki)
zasięgnięcia informacji
innej sprawy (jakiej?)  


     4. W jakim terminie została załatwiona Pana/Pani sprawa?
niezwłocznie (do 7 dni)
do 1 m-ca
do 2 m-cy
powyżej 2 m-cy
nie dotyczy (sprawa jest w toku)


5. Jak ocenia Pan/Pani pracę obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu?
(proszę dokonać oceny we wszystkich kategoriach , gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5-najwyższą)
    - uprzejmość i życzliwość
1 2 3 4 5
    - sprawna i szybka obsługa
1 2 3 4 5
    - kompetencja i fachowość
1 2 3 4 5
    - wyczerpująca informacja
1 2 3 4 5
    - terminowość załatwienia sprawy
1 2 3 4 5


6. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy systemu informacji w Urzędzie?
(proszę dokonać oceny we wszystkich kategoriach)
    - tablica ogłoszeń
pozytywnie negatywnie nie mam zdania
    - tablica informacyjna
pozytywnie negatywnie nie mam zdania
    - oznaczenia biur/stanowisk
pozytywnie negatywnie nie mam zdania
    - informację o Urzędzie na stronie www.zlotow.eu i www.bip.zlotow.pl
pozytywnie negatywnie nie mam zdania


     7. Jak ocenia Pan/Pani dostępność miejsc na parkingu przed budynkiem Urzędu?
wystarczająca liczba miejsc
za mało miejsc
nie korzystam (nie dotyczy)


     8. Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Miejski w Złotowie jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców?
tak
raczej tak
raczej nie
nie


     9. Jakie zmiany mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług przez Urząd?
zmiana godzin pracy
zmiana sposobu informacji
zmiana organizacji pracy
poprawa terminowości załatwianych spraw
podniesienie poziomu wykształcenia pracowników
własne propozycje i uwagi 


Metryczka:
    (1) Płeć: Kobieta Mężczyzna
    (2) Wiek: 18-24 25-34 35-44 45-60 61 i więcej
    (3) Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe
    (4) Mieszkaniec: Miasto Złotów spoza terenu Miasta Złotowa